top of page

Orthopedagogie

Het orthopedagogisch klimaat

Schoolwerkplan/ Zorgvisie

De kinderen die aan ons toevertrouwd worden, hebben behoefte aan een orthopedagogisch handelen. In het opvoedings – en begeleidingsproces moeten de accenten zo gelegd worden dat er aan hun specifieke onderwijsbehoeften kan worden tegemoet gekomen. Dit wordt in de praktijk omgezet d.m.v. handelingsplanning.

Het Schoolwerkplan (SWP)  is het plan voor de school, een weergave van hoe we in Levensblij werken met als doel transparantie. Het plan is een neerslag van de, door het volledige team, gedragen afspraken. Op de personeelsvergaderingen (PV’s), tijdens pedagogische studiedagen, op overlegmomenten… worden prioriteiten uitgewerkt, geëvalueerd en bijgestuurd. Het rapporteren van de afspraken in het SWP-zorgvisie gebeurt  door de directie, de orthopedagoog, de stuurgroep of ieder andere verantwoordelijke aan de hand van het zorgcontinuüm. Maandelijks zijn er PV’s  met alle leden van het team. Ieder teamlid is lid van een adviesgroep. Binnen de PV’s wordt er aan de prioriteiten van Levensblij gewerkt. Dit gebeurt ook tijdens de pedagogische studiedagen (tweemaal per schooljaar) waar ook alle personeelsleden aanwezig zijn.

Maandelijks is er een stuurgroep waarin onder andere de prioriteiten  van KBO Levensblij worden voorbereid. De voorzitter van elke adviesgroep is vertegenwoordigd in de stuurgroep. De directeur is voorzitter. Tijdens de stuurgroep worden de voorstellen vanuit de adviesgroep besproken, bijgestuurd, goedgekeurd. Op de volgende PV wordt een reflectie gegeven en worden de doelen gefinaliseerd met het volledige team.

Niveau van Preventieve Basiszorg (GWP)

Het Groepswerkplan (GWP) is het plan voor elke pedagogische eenheid. Het is een weergave van wat we met een groep willen bereiken op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Op deze manier kan de leerkracht inspelen op de onderwijsbehoeften van de groep en kan hij of zij doelgericht en transparant werken. Het groepswerkplan omvat steeds een doelgroepprofilering (beeldvorming), een doelenselectie voor de groep, een overzicht van strategie, planning, ondersteuning, organisatie en ten slotte een aspect rond de evaluatie.

Het opstellen van het GWP wordt ondersteund met de software van Smartschool. In het leerlingvolgsysteem van elk kind is het GWP terug te vinden onder handelingsplannen. Het voltallige, multidisciplinaire team kan aanvullingen toevoegen, evaluaties maken.

 

Link naar de beginklassenraad: (september – oktober)

Link naar de tussentijdse klassenraad: (januari/februari)

Link naar de tussentijdse klassenraad: (januari/februari)

Planning op lange termijn:

 

Op de beginklassenraad is het belangrijkste aspect de bespreking van het groepswerkplan. Per activiteit worden groepsdoelen voorop gesteld, waarbij voor het geheel alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. Daarnaast is het belangrijk om te zien wie uit de groep valt voor bepaalde domeinen en wie specificaties nodig heeft op het niveau van de Individuele Handelingsplanning. Op de tussentijdse klassenraad staat het groepswerkplan opnieuw centraal. De groepsdoelen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast. Indien er voor individuele leerlingen een zorgvraag is, kunnen deze ook aan bod komen tijdens individuele klassenraden. Deze worden op voorhand aangevraagd. Op de eindklassenraad wordt het groepswerkplan opnieuw geëvalueerd, net zoals de individuele handelingsplannen. Hiernaast worden ook per leerling de individuele onderwijsbehoeften geformuleerd in functie van het volgende schooljaar.

Niveau van Verhoogde Zorg (IHP)

Het Individueel Handelingsplan (IHP) verhoogde zorg omvat de onderwijsbehoeften, beeldvorming, doelenselectie, de aanpak en evaluatie omtrent elk ontwikkelingsdomein, van de individuele leerling en aanvullend op het groepswerkplan. Het doel is systematisch informatie verzamelen en bij te houden van elke leerling om op die manier doelgericht te kunnen werken.

 

Het IHP wordt ondersteund met de software van Smartschool. In het leerlingvolgsysteem van elk kind is het IHP terug te vinden onder handelingsplannen. Het voltallige, multidisciplinaire team kan aanvullingen toevoegen, evaluaties maken.

 

Papieren dossier: Per leerling bestaat er een oranje mapje waarin het inschrijvingsverslag, de inschrijvingsoverzichtsfiche of verslag M-decreet, verslagen van therapeuten of andere externen wordt bewaard. De attesten van de leerlingen worden bewaard in een map (onderverdeeld kleuter- lager) in het bureau. Deze documenten worden bewaard bij de orthopedagoog.

Link met beginklassenraad: ( september/oktober)

Link met tussentijdse klassenraad: (januari/februari)

Link met tussentijdse klassenraad: (januari/februari)

Link met eindklassenraad: (mei/juni)

Stappenplan in grote lijnen: aanmelding nieuwe leerling

 

  • Voor een nieuwe leerling stelt de orthopedagoog een nieuw Individueel Handelingsplan op Smartschool. De orthopedagoog vult reeds alle beschikbare informatie in in de beeldvorming (gehaald uit het intakegesprek, het inschrijvingsverslag, het verslag M-decreet, verslagen van de vorige school…). In de beginklassenraad wordt de beeldvorming besproken en worden de volgende fases van handelingplanning in gang gezet: doelen formuleren, strategie bepalen.

 

  • Bij het begin van het schooljaar wordt, vóór de klassenraad, de beeldvorming van elk kind gelezen en aangevuld door de verschillende leerkrachten. Dit wordt niet expliciet op de klassenraad besproken. Voor elke leerling worden de specifieke onderwijsbehoeften, indien die in juni werden vastgelegd, nog eens bekeken en indien nodig aangepast. Er wordt in team nagedacht over de acties die kunnen ondernomen worden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij de bespreking van een nieuwe leerling is onze CLB-verantwoordelijke aanwezig.

 

  • In januari worden op de tussentijdse klassenraad de groepsdoelen en indien nodig de individuele doelen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

 

  • Op het einde van het schooljaar worden, op de klassenraad, de groepsdoelen en de individuele doelen geëvalueerd. Het IHP wordt voorbereid door de klasleerkracht en alle betrokkenen en wordt bijgestuurd op de klassenraad. Tijdens de klassenraad vult de orthopedagoog nog eventuele aanpassingen aan op Smartschool. Er wordt geprojecteerd.

Niveau van Uitbreiding van Zorg

Het individuele handelingsplan uitbreiding zorg omvat overleg met CLB, ouders, hulpverleners en informatie rond problematische afwezigheden, hindernissen voor de leerlingen en leerkrachten. De beeldvorming, de doelenselectie, de aanpak en evaluatie omtrent één aspect van het ontwikkelingsdomein (van de individuele leerling en aanvullend op het IHP verhoogde zorg) zijn hierin terug te vinden. Het doel hiervan is doelgericht werken, constructief samenwerken en transparantie.

 

Een neerslag van dit overleg is terug te vinden op Smartschool onder het leerlingvolgsysteem van elke leerling. Onder overlegjournaal zorgvraag uitbreiding van zorg maakt de orthopedagoog een verslag op  van het overleg. Belangrijke info wordt mee opgenomen in de beeldvorming van een kind.

Niveau van Overstap

Het individuele handelingsplan overstap omvat overleg met CLB, ouders, hulpverleners omvat alle informatie ivm een overstap naar een andere onderwijsvorm, een doorverwijzing naar een (voorlopige) residentiële opvang…

De beeldvorming, de doelenselectie en de aanpak en evaluatie omtrent die overstap zijn op dit niveau terug te vinden. Het doel hiervan is doelgericht werken, constructief samenwerken en transparantie.

Een neerslag van dit overleg is terug te vinden op Smartschool onder het leerlingvolgsysteem van elke leerling. Onder overlegjournaal zorgvraag overstap maakt de orthopedagoog een verslag op van het overleg. Belangrijke info wordt mee opgenomen in de beeldvorming van een kind.

bottom of page